Onderwijsontwikkeling

Toekomstgerichte Onderwijsontwikkeling

Maatschappelijke behoeften, technologische ontwikkelingen, nieuwe kennis en inzichten zijn medebepalend voor de continue aanpassingen in ons onderwijsaanbod. We kunnen en willen daarin niet stilstaan. Het is onze verantwoording leerlingen voor te bereiden op hun toekomst en voor onze maatschappij zelfstandige, sociaal bewogen, kritische en creatieve jonge mensen op te leiden.

Daarom besteden we de komende jaren aandacht aan:

 • De tijdige vernieuwing van onze werkwijzen, leermethodes en –materialen  zodat nieuwe waardevolle inzichten, werkwijzen en mogelijkheden benut worden.
 • De systematische aandacht voor kwaliteitszorg middels de methodiek van Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) en het verbreden van het kwaliteitsinstrumentarium bijvoorbeeld met interne audits.
 • Het op niveau houden / brengen van de onderwijsresultaten en het rapporteren daarover aan de belanghebbenden.
 • Het versterken van het vermogen om voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren.
 • Het systematisch bewaken en waar nodig versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling  en het welbevinden van de leerlingen waaronder het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.
 • Het stimuleren van de inzet van coöperatieve leerstrategieën voor samenwerkend leren  in alle groepen.
 • Het op een hoger niveau brengen van cultuureducatie.
 • Het versterken van het aanbod burgerschap.
 • Het versterken van het aanbod m.b.v. onderzoekend & ontwerpend leren.
 • Waar mogelijk het uitbreiden van het aanbod vreemde talen.
 • Het optimaliseren van de inzet van  ICT-middelen en vergroten van de digitale geletterdheid van de leerlingen.
“Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling”
Stichting Nutsscholen Breda
"Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen."
“Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding.”
“Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat ze een doordacht kennisaanbod krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.”
“Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect.”